ราชมงคลล้านนา

ในอดีตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือมานาน
กว่า ๗๐ ปี โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ตาม พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๑๘” ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา” มีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับอนุปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมายว่า “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๒

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติ และความต้องการของตลาดแรงงานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม และยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ มีผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัย ๙ แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๖ เขตพื้นที่ กับ ๑ สถาบัน คือ เขตพื้นที่น่าน
เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่พิษณุโลก ภาคพายัพ เชียงใหม่ เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่เชียงราย และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่
เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่สังคม จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่จะมีลักษณะเด่นที่ส่งเสริมการบริหารจัดการในภารกิจทุก ด้าน ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะทางวิชาชีพ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธิ์ และคุณงาม ความดี ที่สามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพื้นที่ ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข พึ่งพาตนเองได้

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ งานวิจัยและบริการ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและของพื้นที่ได้อย่างสมดุลยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

พันธกิจ
๑.    จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
๒.    สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า
๓.    ให้บริการ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่
๔.    ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕.    พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖.    นำการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้

วัตถุประสงค์
๑.    เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
๒.    เพื่อต่อยอดภูมิปัญญา และสู่สากล
๓.    เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔.    เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์    สิ่งแวดล้อม
๕.    เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและของพื้นที่ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สีประจำราชมงคลล้านนา
สีน้ำตาลทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นฐานความพร้อมในการเสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม พร้อมทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า

ต้นไม้ประจำราชมงคลล้านนา
ต้นปีบ หรือกาสะลอง เป็นต้นไม้ที่รู้จักกันแพร่หลายในถิ่นล้านนา มีลำต้นแข็งแรง      สูงโปร่ง มีช่อดอกสีขาวบานสะพรั่ง ดอกมีกลิ่นหอม เปรียบประดุจ คุณลักษณะของบัณฑิต    พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมประเทศชาติ   พร้อมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดตั้งตามกฎกระทรวง การตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ สำนักงานอธิการบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก และสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศไว้ ดังนี้
>>การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา และกองนโยบายและแผน
>>การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ประกอบด้วย กองการศึกษาเชียงราย และกองบริหารทรัพยากรเชียงราย
>>การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก ประกอบด้วย กองการศึกษาตาก และกองบริหารทรัพยากรตาก
>>การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน ประกอบด้วย กองการศึกษาน่าน และกองบริหารทรัพยากรน่าน
>>การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ประกอบด้วย กองการศึกษาพิษณุโลก และกองบริหารทรัพยากรพิษณุโลก
>>การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ประกอบด้วย กองการศึกษาลำปาง และกองบริหารทรัพยากรลำปาง
>>การแบ่งส่วนราชการในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นสำนักงานคณบดี
>>การแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นสำนักงาน     ผู้อำนวยการ
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจความรับผิดชอบ การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เกิดกับทุกเขตพื้นที่ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยเสมือน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอตั้งหน่วยงานภายในโดยประกาศของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังนี้
สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และให้แบ่งส่วนราชการในสำนัก ดังนี้ กองการศึกษาภาคพายัพ เชียงใหม่ และกองบริหารทรัพยากร ภาคพายัพ เชียงใหม่ กองประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาอาคารสถานที่ หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยประกันคุณภาพ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช ๒๕๔๘ วรรคที่ ๒ มาตรา ๑๕ กำหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติให้มีอำนาจและหน้าที่   ในการร่างนโยบาย ระเบียบกำกับติดตาม พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และถอดถอนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในรูปของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้มาตามกำหนด ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ตัวแทนผู้บริหาร และคณาจารย์ รวม ๒๙ คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลล้านนา

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


Leave a Reply

hide totop